Riešenie sťažností:
V spoločnosti Vivovita d.o.o. urobíme všetko pre to, aby sme každú reklamáciju alebo sťažnosť vyriešili čo najskôr. Rešpektujeme zákon o ochrane spotrebiteľa a urobíme všetko pre to, aby sme našli pozitívne riešenie alebo aby sme vám odpovedali na vašu otázku.

V prípade akýchkoľvek nejasností, sťažností alebo otázok nás kontaktujte na adrese:
Adresa: VIVOVITA – Gls Logistic Park Budča 1039, 962 33 Budča Na e-mail : [email protected]
Na telefóne : +421 2 33 22 10 40
V prípade poškodenia obalu alebo produktu nás prosím tiež informujte Vivovita d.o.o. písomne na náš e-mail [email protected]

Vrátenie a výmena produktov:
V prípade zmlúv uzatvorených na diaľku má kupujúci právo do 14dní spoločnosť informovať, o dostúpení od zmluvy a to bez toho aby musel uviesť dôvod. Má sa za to, že spoločnosť bola v dostatočnom predstihu informovaná o vrátení, ak zásielka bola podaná a vrátené výrobky musia byť nepoškodené a v nezmenenom množstve, pokiaľ nebol tovar zničený, poškodený, nefunkčný, stratený alebo znížený v množstve bez zavinenia kupujúceho.

Pokiaľ sa zmluvné strany (spoločnosť a kupujúci) nedohodnú inak, nemá kupujúci právo na odstúpenie od zakúpenej kozmetiky, ktorú už používal, pretože na otvorené a použité kozmetické výrobky sa vzhľadom na ich povahu nevzťahuje nárok na vrátenie peňazí. Informujeme všetkých zákazníkov, že otvorené kozmetické výrobky, ktoré už nie sú pôvodne zabalené, sú použité a z ktorých boli z hygienických a zdravotných dôvodov odstránené bezpečnostné a ochranné obaly, nevymieňame a nevracajú sa (pokiaľ sa na tom spoločnosť s kupujúcim vopred nedohodla).
Ak spotrebiteľ odstúpil od zmluvy včas, musí mu spoločnosť vrátiť peniaze, najneskôr do 14 dní od prijatia vráteného produktu. V prípade, že k zrušeniu došlo pred doručením produktu, a kupujúci za produkt zaplatil vopred, je spoločnosť povinná vrátiť kúpnu cenu do 14 dní od doručenia zrušenia odstúpenia od zmluvy. Jediné náklady, ktoré kupujúci v súvislosti s odstúpením od zmluvy znáša, sú priame náklady na vrátenie tovaru. Zdroj: Zákon o ochrane spotrebiteľa, oficiálne konsolidované znenie, ZVPot-UPB2 (Úradný vestník Slovinskej republiky, č. 98/2004, 126/2007.

Mimosúdne riešenie sporov a iné právne prostriedky nápravy
Predajca sa snaží, ako je to len možné, riešiť spory zmierlivo, ale ak to možné nie je, bude tieto spory riešiť príslušný súd v Ľubľane. V súlade s právnymi normami spoločnosti Vivovita d.o.o. neuznáva žiadneho poskytovateľa mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov ako spôsobilého na riešenie spotrebiteľských sporov, ktoré by mohol iniciovať spotrebiteľ v súlade so zákonom o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov. Zákon o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov (Úradný vestník Slovinskej republiky, č. 81/2015) nadobudol účinnosť 14. novembra 2015. Platforma na riešenie sporov je k dispozícii na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/
Toto nariadenie vyplýva zo zákona o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov, nariadenia (EÚ) č. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 524/2013 o online riešení spotrebiteľských sporov a o zmene nariadenia (ES) č. 2016/2004 a smernice 2009/22 / ES.
Kliknutím na tlačidlo „Dokončiť nákup“ potvrdzujete, že ste sa oboznámili s celými podmienkami predaja a platieb a taktiež obchodnými podmienkami spoločnosti Vivovita d.o.o. a boli ste na ne výslovne upozornení.